پیام خود را بنویسید

اساسنامه مرکز : اساسنامه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 

اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان
ماده ۱-اهداف
 
۱ - استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات بیماری های عفونی و انگلی
۲ - انجام پژوهش های بنیادی ،اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه بیماری های عفونی و انگلی به منظور پاسخگویی به نیاز های بهداشتی و درمانی منطقه و کشور
۳ - جمع آوری تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به بیماری های عفونی و انگلی در منطقه و در صورت نیاز انتشار آنها بر طبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی
۴ - تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهشی
۵ - ترغیب ،تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان طب در زمینه بیماری های عفونی و انگلی
۶ - کوشش جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی ،آموزشی و اجرایی کشور در خصوص طرح های تحقیقاتی مرتبط
۷ - کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی ،آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی
 
ماده ۲-ارکان مرکز
 ۱ - شورای عالی مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان
۲ - رئیس مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان
 
 
ماده۳-اعضای شورای عالی مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان
 ۱ - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان به عنوان ریاست شورای عالی مرکز
۲ - معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
۳ - معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
۴ - رئیس مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان به عنوان دبیر شورای عالی مرکز
۵ - سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
 تبصره ۱ ( اعضای بند ۵ ماده ۳ با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید و حکم رئیس دانشگاه به مدت ۴ سال تعیین می شوند،که باید شرایط زیر را دارا باشند :
- دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری
- مجری حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز
- انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۵ سال گذشته

ماده ۴- وظایف شورایعالی مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان
 ۱ - تصویب خط مشی برنامه های پژوهشی مرکز و نظارت بر آن
۲ - تصویب و نظارت برطرح های مشترک با سایر دانشگاه ها ،موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارجی،و نیز سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
۳ - بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز
۴ - بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی با رعایت ضوابط قانونی
۵ - تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز
۶ - پیشنهاد تصویب ساختار سازمان و تشکیلات مرکز
 تبصره ۲ ) مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .
  
ماده۵ - وظایف رئیس مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان
رئیس مرکزبالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ض وابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.وی رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی ،پژوهشی و مالی-اداری مرکز خواهد بود .
 
ماده۶-اعضای شورای پژوهشی مرکز :
الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی
ب- معاون پژوهشی مرکز به عنوان دبیر شورای پژوهشی
ج- پنج نفر از اعضای هیئت علمی مرکز و یا محققینی که با آن مرکز همکاری دارند .
 تبصره ۳) معاون پژوهشی مرکزتوسط رئیس مرکز به مدت۲ سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقاتی و بخش های پژوهشی خواهد بود .
 تبصره ۴- معاون پژوهشی مرکزباید حائز شرایط زیر باشد :
- حداقل مدرک دکترای عفونی و یا اپیدمیولوژی یا رشته های مرتبط
- مشارکت در اجرای حداقل ۲ طرح تحقیقاتی
- انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۵ سال گذشته
 تبصره ۵- اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند
 تبصره ۶-شرط عضویت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت حداقل ۲ سال،مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی و انتشار حداقل ۱ مقاله در مجلات معتبر می باشد
 تبصره ۷- عضویت متخصصین آمار یا اپیدمیولوژی در شورای پژوهشی مرکز الزامی نبوده و بر حسب ضرورت و یا صلاحدید معاون پژوهشی مرکز از ایشان برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آید .
 تبصره ۸-حکم اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی مرکز به مدت ۲ سال خواهد بود .
  
ماده۷- وظایف شورای پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی مرکز مسئولیت برنامه ریزی و تعیین سیاست های پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزالها و تصویب نهایی آنها از دیگر وظایف این شورا می باشد . همچنین این شورا می تواند پس از تصویب طرح های پیشنهادی از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه ،با انتخاب ناظر برای هر طرح مسئولیت پیگیری چگونگی اجرای طرح ها را به عهده دارد .
 
ماده ۸-اعضای مرکز :
اعضای مرکزو تخصص آنها به شرح زیر خواهد بود :
 الف)اعضای پیوسته: اعضای هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز شامل
رئیس مرکز
معاون پژوهشی مرکز
مدیر بخش آموزش
مدیر بخش اسناد و مدارک تحقیقاتی
کارشناس مسئول گروه تحقیقات بالینی
کارشناس مسئول گروه تحقیقات بنیادی
کارشناس مسئول گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک
 
ب)اعضای وابسته :
اعضای هیئت علمی سایردانشگاههای علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به دلیل اجرای طرحهای تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند .

ماده ۹- فعالیت های مرکز :
با توجه به اهداف کلی این مرکز ،فعالیت های مرکز مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان به دو بخش عمده تقسیم می شوند :
۱ - فعالیت های پژوهشی
۲ - فعالیتهای آموزشی
 
فعالیت های پژوهشی شامل :
۱ - جمع آوری ،دسته بندی و انتشار اطلاعات مربوط به پراکندگی بیماری های عفونی و انگلی در منطقه
۲ - بررسی اتیولوژیک و پاتوژن و ناقلین بیماری های عفونی و انگلی
۳ - تحقیق در خصوص تشخیص زودرس و درمان بیماری های عفونی و انگلی
۴ - ارائه خدمات درمانی در زمینه بیماری های عفونی و انگلی
 تبصره۱۹ - نظر به گستردگی بیماری های عفونی و انگلی و نیز محدودیت در اختصاص کادر متخصص به هریک از بیماریهای عفونی و انگلی ،فعالیت های پژوهشی این مرکز در سه گروه تحقیقاتی زیر انجام خواهد شد :
۱ - گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک
۲ - گروه تحقیقات بنیادی(ژنتیک،بیولوژی سلولی و ایمونولوژی)
۳ - گروه تحقیقات بالینی
 
فعالیتهای آموزشی در سه محورعمده زیر خلاصه می شوند :
۱ - همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی
۲ - همکاری در تربیت و آموزش دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی
۳ - همکاری در آموزش بیماران جامعه
۴ - بستر سازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکزتحقیقات بیماری های عفونی استان گلستان
 
ماده ۱۰- منابع مالی مرکز
۱ - درآمد حاصله از خدمات مرکز در قالب طرح های تحقیقاتی و خدمات درمانی طبق ضوابط قانونی
۲ - کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
۳ - اعتبارات دولتی در صورت تخصیص
۴ - اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های مصوب
 تبصره ۲۰-تا زمان تصویب قطعی مرکز ،اختصاص بودجه سالانه مرکز از طریق اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درمانی می باشد .
تبصره ۲۱- تصویب بودجه طرح های پیشنهادی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات صورت گرفته و طرح های بیش از ۲۰۰ میلیون ریال تا زمان تصویب رسمی مرکز از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جهت بررسی و تامین بودجه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند .


دفعات مشاهده: 171 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات عفونی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | ofoni

Designed & Developed by : Yektaweb